Kto poślubił Liu Rang'ego?

Yang Shi(Wife of Liurang) ożenił się z Liu Rang .

Liu Rang

Opis do dodania wkrótce.
 
 
Wedding Rings

Yang Shi(Wife of Liurang)

Opis do dodania wkrótce.