Kto poślubił Wang Shi(Wife of Liruiji)'ego?

Li Rui ożenił się z Wang Shi(Wife of Liruiji) .

Wang Shi(Wife of Liruiji)

Opis do dodania wkrótce.
 
 
Wedding Rings

Li Rui

Opis do dodania wkrótce.